Zapytanie ofertowe na druk poradników dla Amazonek nr 1/WYD/2018

Poznań, dnia 2 sierpnia 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DRUK PORADNIKÓW DLA AMAZONEK nr 1/WYD/2018.

Niniejszym Federacja Stowarzyszeń „Amazonki” z siedzibą w Poznaniu przy ul. Piastowskiej 38, dalej zwana ZAMAWIAJĄCYM zaprasza Państwa do składania ofert na realizację następującego zamówienia:

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest realizacja druku:
1) Poradnika rehabilitacyjnego – 20 000 egz.
2) Poradnika psychologicznego - 20 000 egz.
wraz z realizacją opracowania graficznego i składu oraz dystrybucji poradników do określonych odbiorców (16 miejsc) za przesyłką kurierską.
Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu pn. „Wydawnictwa dla Amazonek” realizowanego przy dofinansowaniu z PFRON.

Opis przedmiotu zamówienia:

1) Poradnik rehabilitacyjny:

w 20 000 egz., na papierze kreda błysk, format A5, objętość 52 strony plus okładka, środek 130 g, okładka 250 g , druk 4/4 plus dyspersja, introligatornia 2 zszywki, wysyłka do 16 miejsc przesyłką kurierską.

2) Poradnik psychologiczny:

w 20 000 egz., na papierze kreda błysk, format A5, objętość 20 stron, plus okładka, środek 130 g , okładka 250 g , druk 4/4 plus dyspersja, introligatornia 2 zszywki, uszlachetnienie lakier UV wybiórczo na zewnątrz okładki, wysyłka do 16 miejsc przesyłką kurierską.

W sumie 40 000 egz. ogółem dwóch poradników.

3) Przewidywany termin realizacji druku: od 10 sierpnia 2018 r. do 27 sierpnia 2018 r.

Prosimy o podanie w ofercie:

- uśrednionego jednostkowego kosztu BRUTTO druku wraz z opracowaniem graficznym i składem oraz dystrybucją do 16 miejsc za 1 szt. poradnika,
- kosztu BRUTTO sumarycznego za druk, opracowanie graficzne i skład oraz dystrybucję do 16 miejsc za 40.000 egz. poradników w sumie,
- PROSIMY O PODANIE W OFERCIE WYŁĄCZNIE KWOT BRUTTO, GDYŻ ZAMAWIAJĄCY NIE JEST PODATNIKIEM VAT.
- deklarację dotrzymania terminu realizacji zlecenia, podanego w niniejszym ogłoszeniu
- określenie ewentualnego możliwego ryzyka realizacji zlecenia, które mogłoby przeszkodzić w jego realizacji, lub spowodować opóźnienie.
- dołączenie do oferty oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa w punkcie 3 niniejszego zapytania ofertowego – oferty bez złożonego oświadczenia dołączonego do oferty nie będą rozpatrywane.

2. KRYTERIA OCENY OFERTY

Ocenie podlegać będą oferty kompletne, zawierające szczegółowe informacje wymagane w zapytaniu ofertowym, złożone w wyznaczonym terminie i trybie składania ofert, złożone przez podmioty uprawnione do składania oferty – zgodnie z warunkami zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia podanymi w pkt. 3 niniejszego zapytania.

Podczas oceny będzie stosowana waga punktowa od 0 pkt. – nie spełnienie podanych kryteriów do 3 pkt. – całkowite spełnienie podanych kryteriów. Ocena będzie się odbywać na podstawie podanych przez oferenta informacji ocenianych pod kątem najlepszej, najkorzystniejszej, rzetelnej i efektywnej realizacji zadania przez Zamawiającego.

Oceniane będą następujące elementy:

- uśredniony jednostkowy koszt brutto druku, opracowania graficznego i składu oraz dystrybucji do 16 miejsc 1 szt. poradnika (od 1 do 3 punktów)
- koszt brutto sumaryczny za druk, opracowanie graficzne i skład oraz dystrybucję do 16 miejsc za 40.000 egz. poradników w sumie, (od 1 do 3 punktów)
- określenie terminu realizacji zlecenia (od 1 do 3 punktów)
- określenie ewentualnego możliwego ryzyka realizacji zlecenia, które mogłoby przeszkodzić w jego realizacji, lub spowodować opóźnienie (od 1 do 3 punktów)
Ocenę złożonej oferty przeprowadzi Komisja Konkursowa Ofert składająca się z przynajmniej 2 osób, w której skład wejdą osoby reprezentujące Zarząd Zamawiającego lub/i personel realizujący zadanie.

3. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w szczególności poprzez:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Potencjalny wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie.

4. TRYB SKŁADANIA OFERT ORAZ POWIADAMIANIA OFERENTÓW O WYNIKACH PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

Oferty można składać w formie:
a) elektronicznej na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – wymagany jest skan kompletnej i podpisanej przez Oferenta p wraz z oświadczeniem o braku powiązań
b) papierowej: osobiście w siedzibie Federacji Stowarzyszeń „Amazonki” , ul. Piastowska 38, 61-556 Poznań.
c) nie dopuszcza się składania ofert pocztą tradycyjną.

Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 9 sierpnia 2018 r. o godz. 15.00, decyduje data wpływu do biura Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”, lub na skrzynkę mailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wybór ofert zostanie przeprowadzony przez Komisję Konkursową Ofert najpóźniej 10 sierpnia 2018 r. Wynik przeprowadzonego postępowania w sprawie zamówienia zostanie opublikowany na stronie internetowej www.amazonkifederacja.pl w terminie do 13 sierpnia 2018 r. w dziale aktualności.

Zapraszamy do złożenia oferty.

Projekt „Wydawnictwa dla Amazonek” jest dofinansowany przez PFRON

Ostatnio zmienianyczwartek, 02 sierpień 2018 13:11

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych